Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

Положення про раду з питань внутрішньо переміщених осіб

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб  при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради

1. Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється розпорядженням міського голови для участі в реалізації регіональної політики у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності громади в розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності. Рада не бере участі в діяльності політичних партій і релігійних об’єднань.

4. Основними завданнями Ради є:

 • сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;
 • сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом для тимчасового проживання, зайнятості, психосоціальної, медичної і правової допомоги;
 • сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;
 • організаційна, методична і консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;
 • сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах, з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових і майнових прав;
 • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських, благодійних і міжнародних організацій для розвитку інфраструктури та можливостей територіальної громади;
 • подання пропозицій і рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальній громаді;
 • подання пропозицій щодо прийняття нових і внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб і подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;
 • налагодження співпраці з виконавчими органами Першотравенської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними і юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності в процесі реалізації політики на регіональному та місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги і ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою і внутрішньо переміщеними особами.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • бере участь у розробці або пропонує до розгляду відповідним органам проєкти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;
 • не рідше ніж один раз на рік готує та подає виконавчому комітету інформацію про свою діяльність, пропозиції у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави і територіальної громади;
 • готує і подає відповідним органам  для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;
 • співпрацює з виконавчими органами Першотравенської міської ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними та національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями і установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо;
 • сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток територіальної громади;
 • надає організаційну, методичну та консультативну підтримку в розробленні міських і регіональних програм;
 • підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

6. Рада має право:

 • отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Першотравенської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;
 • залучати представників виконавчих органів Першотравенської міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;
 • розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до її компетенції;
 • співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;
 • ініціювати проведення і брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

7. Рада утворюється у складі 10 осіб, з яких:

 • 5 внутрішньо переміщених осіб;
 • представник громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;
 • 4 представника виконавчих органів Першотравенської міської ради.

До складу Ради входять за посадою працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, житлово-комунального господарства.

До складу Ради входять внутрішньо переміщені особи, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є                  м. Першотравенськ, зокрема які є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили до м. Першотравенська свої виробничі потужності та активи.

До складу Ради входить представник від громадського об’єднання, зареєстрованого в місті Першотравенську, в Статуті якого визначено, що його діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проєктів у межах міста Першотравенська.

8. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови з числа осіб, які відповідають вимогам до членів Ради та виявили бажання брати участь в її діяльності.

Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих до виконавчого комітету   внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній та/або паперовій формі, а саме:

 • заяви у довільній формі;
 • документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • документа про освіту;
 • мотиваційного листа кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради;
 • відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);
 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Виконавчий комітет оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до затвердження персонального складу Ради оголошення про формування складу Ради із зазначенням адреси та строку для подання документів щодо включення осіб до її складу.

Для затвердження персонального складу Ради уповноважена посадова особа органу приймає та узагальнює подані кандидатами документи, готує і подає на погодження та затвердження міському голові пропозиції щодо її персонального складу.

Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

Зміни до складу Ради вносяться розпорядженням міського голови за поданням голови Ради.

Дострокове припинення повноважень члена Ради є підставою для внесення змін до її складу.

9. Діяльність Ради може бути припинена достроково на підставі розпорядження міського голови в разі:

1) якщо засідання Ради не проводяться протягом двох кварталів поспіль;

2) якщо за підсумками відповідного року діяльності Ради встановлено факт невиконання нею без поважних причин більше 60 відсотків заходів;

3) ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації або ліквідації органу, при якому утворено Раду.

10. Склад Ради затверджується строком на два роки. Особа може бути призначена членом Ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.

11. Раду очолює голова, який обирається з числа внутрішньо переміщених осіб. Голова Ради має заступника.

Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради в разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді або висловлення йому недовіри Радою.

У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12.  Голова Ради:

- організовує діяльність Ради;

- ініціює проведення засідань Ради, керує їх підготовкою;

- підписує протоколи засідань;

- представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації тощо;

- здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

13. Заступник голови Ради:

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- виконує інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

14. Секретар Ради відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема:

- інформує членів Ради про дату, місце і час засідань;

- забезпечує підготовку порядку денного засідань Ради з урахуванням пропозицій її членів;

- забезпечує ведення та збереження документації;

- веде та підписує протоколи засідань;

- готує та розсилає за належністю документи.

15. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Члени Ради мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

- брати участь у голосуванні;

- вносити зміни до проєктів пропозицій та рекомендацій;

- достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Ради.

16. Повноваження члена Ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

- у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

- за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

- у зв’язку зі скасуванням довідки внутрішньо переміщеної особи, або виїзду до іншого місця проживання;

- у разі скасування державної реєстрації громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

- у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради.

17. Основною формою роботи Ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Ради, а в разі його відсутності - заступник.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради у засіданні в такому режимі.

18. За запрошенням голови Ради в засіданнях можуть брати участь інші особи.

19. Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові.

20. На своїх засіданнях Рада розглядає запропоновані членами Ради, виконавчими органами Першотравенської міської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками міжнародних і наукових організацій, громадських об’єднань, фізичними та юридичними особами тощо пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Радою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Ради, присутніх на її засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції і рекомендації, схвалені Радою, фіксуються в протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і протягом трьох робочих днів надсилається членам Ради та міському голові для розгляду в місячний строк.

21. Виконавчий комітет здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності Ради.

22.  Рада в обов’язковому порядку інформує орган, при якому вона утворена, та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному вебсайті міської ради.

23. Пропозиції Ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій до органу, при якому утворена Рада.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь